Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Chỉ có kẻ tiêu cực mới suy diễn Thủ tướng “xỉ vả, dạy đời doanh nghiệp Hàn Quốc”