Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Chuyện “đất lành chim đậu” và thông điệp “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ” của Thủ tướng