Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Một nhà nước chỉ được phép tồn tại khi có nhân dân