Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI H&M, hành động của chúng ta và vị thế quốc gia