Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Nhận diện thủ đoạn sử dụng CNTT hiện đại để thực hiện âm mưu ‘diễn biến hòa bình’