Home BLOGS Kẻ phá hoại thì không có tư cách nhắc đến hai chữ “lịch sử”