Home CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại hội XIII của Đảng là một trong những đại hội thành công nhất cả về nội dung và hình thức