Home LỊCH SỬ “Hiện đại hoá” lịch sử: Sự thiếu hiểu biết giết chết lịch sử