Home BLOGS Đánh đuổi Pháp, Mỹ là đánh đuổi nền văn minh hay tư duy nô lệ