Home THỜI SỰ Nghèo thì được quyền ngồi lên luật pháp à?